FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

०७५/७६ मा संचालन गरिने योजनाहरु

७५/७६ 07/18/2018 - 23:54 PDF icon वार्षिक विकास कार्यक्रम.pdf

०७५/७६ मा संचालन गरिने योजनाहरु

७५/७६ 07/19/2018 - 00:01 PDF icon वार्षिक विकास कार्यक्रम.pdf

कनककासुन्दरी गाउँपालिकाको आ.व २०७६०७७ वार्षिक योजनाहरु

७६/७७ 07/22/2019 - 11:18 PDF icon बजेट_बक्तव्य_२०७6_को_अनुसूचीहरु[1].pdf

निति तथा कार्यक्रम आ.व २०७७/०७८

७७/७८ 08/05/2020 - 12:37 PDF icon आ.व ०७७।७८को निती तथा कार्यक्रम.pdf

बार्षिक कार्यक्रम तथा योजना आ.व ०७७/०७८

७७/७८ 11/19/2020 - 13:25 PDF icon वार्षिक विकास कार्यक्र आ.व ०७७।०७८.pdf

कनकासु्न्दरी गाउपालिकाको आ.व २०७८/०८९ को वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमहरु

७७/७८ 07/11/2021 - 14:11 PDF icon आ.व २०७८।०८९ को वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमहरु.pdf

कनकासुन्दरी गाउँपालिकाको आ.व २०८०/०८१ को बजेट बक्तव्य

८०/८१ 06/26/2023 - 14:00 PDF icon कनकासुन्दरी गाउँपालिकाको आ.व २०८०।०८१ निति तथा कार्यक्रम.pdf

कनकासुन्दरी गाउँपालिकाको आ.व २०८०।०८१ मा सन्चालन हुने बार्षिक आयोजान/कार्यक्रमहरु

७९-८० 07/14/2023 - 12:24 PDF icon आर्थिक बर्ष २०८०।०८१ को योजनाहरु.pdf

कनकासुन्दरी गाउँपालिकाको आ.व २०८०।०८१ मा सन्चालन हुने बार्षिक आयोजान/कार्यक्रमहरु

७९-८० 07/14/2023 - 12:38 PDF icon आर्थिक बर्ष २०८०।०८१ को योजनाहरु.pdf